Kathy Ireland Home

Kathy Ireland Home Micro Fiber Fill Warmth Down Comforter KI03460 Size: Full/Queen

Size: Full/Queen Kathy Ireland Home Micro Fiber Fill Warmth Down Comforter KI03460 Size: Full/Queen Kathy Ireland Home Keep warm with 25% white downs sand 75% white feathers. End-to-end sewn-through box stitching. Self-piping. KI034602