Gigi Boy Grandson Gift Dinosaur Baby Bib

Gigi's Boy Baby Bib gift for grandkids has grandmother and grandchild dinosaurs.